สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566