ประชาสัมพันธ์ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง แฟลตสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย