เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ สภ.โนนคูณ และ สภ.บ้านโดนเอาว์