ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ภ.จว.ศรีสะเกษ

ตารางปปช-กำหนด

ราคากลาง

ราคากลาง1

ราคากลาง2

ราคากลาง3

ราคากลาง4

ราคากลาง5

ราคากลาง6

ราคากลาง7

ราคากลาง8

ราคากลาง9

ราคากลาง10

ราคากลาง11

ราคากลาง12

ราคากลาง13

ราคากลาง14

ราคากลาง15

ราคากลาง16

ราคากลาง17

ราคากลาง18

ราคากลาง19

ราคากลาง20

ราคากลาง22

ราคากลาง23

ราคากลาง24

ราคากลาง25

ราคากลาง26

ราคากลาง27

ราคากลาง28

ราคากลาง29

ราคากลาง30

ราคากลาง31

ราคากลาง32

ราคากลาง33

ราคากลาง34

ราคากลาง35

ราคากลาง36

ราคากลาง37

ราคากลาง38

ราคากลาง39

ราคากลาง40

ราคากลาง41

ราคากลาง42

ราคากลาง43

ราคากลาง44

ราคากลาง45

ราคากลาง46

ราคากลาง47

ราคากลาง48

ราคากลาง49

ราคากลาง50

ราคากลาง51

ราคากลาง52

ราคากลาง53

ราคากลาง54

ราคากลาง55

ราคากลาง56

ราคากลาง57

ราคากลาง58

ราคากลาง59

ราคากลาง60

ราคากลาง61