เชิญผู้สนใจเข้าดำเนินการประกอบการร้านค้าสวัสดิการ (ร้านกาแฟ)