เอกสารการตรวจประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

แบบและวิธีการตรวจประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คู่มือหลักเกณฑ์โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ 4 (พ.ศ.2559-2563)

หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตรวจประเมินตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 4