ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ชมส. ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ความเป็นมา

        ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559)  ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2551 นโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2555–2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจและนโยบายการบริหารราชการ ของ     ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และหน่วยรับผิดชอบนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้อาชญากรรมลดลง สร้างความสงบสุขให้เกิดแก่สังคมและให้ประชาชนอยู่อย่างปลอดภัย  ตำรวจภูธรจังหวัด       ศรีสะเกษ   จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้กับสถานีตำรวจภูธรในสังกัด

วิสัยทัศน์

มั่นคง  ปลอดภัย  อบอุ่นใจ  ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ

          ข้อ 1 ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อ 2 บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อ 3 รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่งคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา

ข้อ 4 ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ข้อ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ

ข้อ 6 ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ภารกิจ

          ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ  กำหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบัติ อำนวยการ กำกับ ดูแล ให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์และงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อความสอดคล้องของงบประมาณกับแผนงานและโครงการที่ต้องดำเนินการ ให้เกิดประโยชน์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การปฏิบัติ

กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จะเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการงานชุมชนสัมพันธ์และงานการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าด้วยกัน ซึ่งมีลักษณะการดำเนินการ ดังนี้

1) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมาย ให้ปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2) การคัดเลือกชุมชนเป้าหมายเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ให้พิจารณากำหนดพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ออกเป็น 2 ลักษณะ 1) ชุมชนใกล้ตัว 2) ชุมชนไกลตัว ที่ไกลออกไป และทำการวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญประกอบความต้องการ รวมถึงความพร้อมของประชาชนในชุมชนนั้นๆ โดยเรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้

อันดับ 1  มีปัญหาอาชญากรรมในระดับสูง

อันดับ 2  มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

อันดับ ๓  มีปัญหาความขัดแย้งสูง

เมื่อคัดเลือกได้แล้วให้เข้าไปดำเนินการจัดตั้ง วางระบบ และพัฒนาจนชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

3) พื้นที่เป้าหมาย ในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จำนวนไม่น้อยกว่า 1๖0 หมู่บ้าน/ชุมชน  โดยให้   ทุกสถานีจะต้องเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อยจำนวน 5 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเป็นหมู่บ้านที่เข้าดำเนินการใหม่จำนวน 3 หมู่บ้าน/ชุมชน และพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เคยเข้าดำเนินการมาแล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มาดำเนินการซ้ำอีก จำนวน ๒ หมู่บ้าน/ชุมชน

4) การดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการของชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ให้กำหนดเวลาในการดำเนินงานโดยไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพและการประกอบพิธีทางศาสนาของประชาชน

5) การฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือกิจการตำรวจ โดยการคัดเลือกประชาชน ที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครช่วยเหลือกิจการตำรวจร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน ๗ สถานี (คัดเลือกจากสถานีตำรวจที่มีสถิติการเกิดคดีลักทรัพย์สูงตามลำดับ) สถานี ละ ๑0 คน เพื่อสร้างเครือข่าย อาสาสมัครช่วยเหลือกิจการตำรวจการคัดเลือกประชาชน การฝึกอบรม ให้ดำเนินการตามแนวทาง    ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2551

6) การอบรมเยาวชนสัมพันธ์ มีเป้าหมายให้ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมยาเสพติด การลดอุบัติภัย การลดความขัดแย้ง และการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์แก่นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและมีพฤติกรรมทางลบ ตามสถานศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็น

(1) สถานีตำรวจที่มี ผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าสถานี เข้าดำเนินการตามสถานศึกษา อย่างน้อย 5 แห่งหรือหากมีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดให้ดำเนินการเท่าที่มีตามจำนวนสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

(๒) สถานีตำรวจที่มี สารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้าสถานี เข้าดำเนินการตามสถาบันการศึกษาอย่างน้อย 3 แห่งหรือหากมีน้อยกว่าตามจำนวนที่กำหนดให้ดำเนินการเท่าที่มีตามจำนวนสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

(๓) สถานีตำรวจที่มี สารวัตร เป็นหัวหน้าสถานี เข้าดำเนินการตามสถานศึกษาอย่างน้อย 2  แห่งหรือหากมีน้อยกว่าตามจำนวนที่กำหนดให้ดำเนินการเท่าที่มีตามจำนวนสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

7) พัฒนากำลังพลชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ โดยให้ความรู้ความเข้าใจงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเข้าปฏิบัติงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายแล้วให้มอบหมายให้แต่ละคนดูแลรับผิดชอบ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานให้หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ

8) สถานีตำรวจแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลและข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดโดยการพัฒนาและขยายโครงการหรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ

9) สถานีตำรวจเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจ แก่ข้าราชการตำรวจทุกระดับและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

10) ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ  พัฒนารูปแบบความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เกิดความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติ ทั้งสามฝ่ายในการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และเอื้ออำนวยในการปฏิบัติ

11) ทุกหน่วยงานพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ

12) ให้สถานีตำรวจจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อกระจายการบริการอย่างทั่วถึงตามสภาพพื้นที่และตอบสนองความต้องการของประชาชน

ออกตรวจเยี่ยม ชุด ชมส. สภ.กันทรารมย์

โครงการตรวจเยี่ยมงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๙ ออกตรวจเยี่ยม ชุด ชมส. สภ.กันทรารมย์

แบบแสดงความคิดเห็น : ประชาชนในพื้นที่ สภ.กันทรารมย์

1461903656670

แบบรายงาน : ชุด ชมส. สภ.กันทรารมย์

1461903616061

วันที่ 29 เมษายน 2559 สภ.กันทรารมย์ ว.4 ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาบ้านสิม ม.7 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ ตามโครงการหมู่บ้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

   วันที่ 4 พ.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.อุดร มณีสาย ผกก.สภ.กันทรารมย์ พร้อมด้วยชุด ชุมชนมวลชนสัมพันธ์ และสายตรวจตำบล ออกตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตะภัยในพื้นที่ตำบลละทาย, ตำบลเมืองน้อย, ตำบลหนองบัวและตำบลยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ออกตรวจเยี่ยม ชุด ชมส. สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

โครงการตรวจเยี่ยมงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ออกตรวจเยี่ยม ชุด ชมส. สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

1461903157539

                         แบบแสดงความคิดเห็น : ประชาชนในพื้นที่ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

1461904077549

แบบรายงาน : ชุด ชมส. สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

1461904105360