ดาวน์โหลดแบบตรวจ ๕ ด้าน ของสำนักงานจเรตำรวจ

คู่มือและเอกสารฯ ด้านที่ 1 ด้านการบริการทั่วไป

คู่มือและเอกสารฯ ด้านที่ 2 ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

คู่มือและเอกสารฯ ด้านที่ 3 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

คู่มือและเอกสารฯ ด้านที่ 4 ด้านการควบคุมและจัดการจราจร

คู่มือและเอกสารฯ ด้านที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร