ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Bike For Dad

ประชาสัมพันธ์ Bike For Dad

1

แผนที่เส้นทาง

2

เส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร จังหวัดศรีสะเกษ (BIKE FOR DAD)

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด โดยใช้เส้นทางเริ่มต้นจาก ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฯ ขบวนจักรยานวิ่งออกประตูหน้าศาลากลางจังหวัดด้านต้นโพธิ์ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเทพาผ่านศาล

เจ้าพ่อหลักเมือง ผ่านสี่แยกหอการค้าจังหวัด ถึงสี่แยก สนง.ธกส. จังหวัดเลี้ยวขวา ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์
แม่ศรีสระผม แล้วตรงเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์แม่ศรีสระผม ผ่านหน้าวัดพระโตตรงไปถึงวงเวียนน้ำพุหลังสถานีรถไฟ แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปถึงสามแยกตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เลี้ยวขวาผ่านตลาดสดเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ ข้ามทางรถไฟตรงไป ถึงสี่แยกไฟแดงร้านฮ้กเซ้งเลี้ยวซ้ายตรงไปตามถนนศรีสะเกษ-อุบลฯ
ผ่านหน้าโรงเรียนรวมสินวิทยา ผ่านตึกขุนอำไพ ถึงสี่แยกโรงเตาเลี้ยวขวา ตรงไปตามถนนวิจิตรนคร
ผ่านสี่แยกไฟแดง ตรงไปจนถึงสามแยกหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี เลี้ยวซ้าย ผ่านหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี ตรงไปผ่านวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จนถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายตรงไปตามถนนศรีสุมังค์  ตรงไปจนถึงสามแยกถนน ศรีสะเกษ-อุบลฯ เลี้ยวขวาตรงไปตามถนนศรีสะเกษ-อุบลฯ  จนถึงสามแยก
นิกรมอเตอร์ เลี้ยวขวาตรงไป ผ่านโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ จนถึงสี่แยก อส. ตรงไปจนถึงเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ (จุดพักรถ 1) แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปในเกาะกลางน้ำ
ห้วยน้ำคำ วนรอบเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำและเลี้ยวขวาผ่านสำนักงานขนส่งจังหวัดฯ ถึงสี่แยกโรงไอติม
ตรงไปผ่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ผ่านศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดฯ , ผ่านศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดฯ , ผ่านสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
(จุดพักรถ 2)   ข้ามทางรถไฟจนถึง สามแยกพืชสวน เลี้ยวขวา ผ่านห้างบิ๊กซีศรีสะเกษ ข้ามสะพานขาว
ตรงผ่านสี่แยกไฟแดงสะพานขาว เข้าศาลากลางจังหวัด ประตูหน้าศาลากลางจังหวัดด้านต้นโพธิ์
สิ้นสุดเส้นทางปั่นจักรยาน

การจัดการจราจร